Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice [ Sportovní oddíl nebo klub ]

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice
Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice byla založena v roce 1894. Jednota měla zpočátku 18 členů. První starostou byl zvolen bratr Josef Palacký, náčelníkem Ondřej Turek. Cvičilo se v domě č. 81, dnešní prodejna železářství. Díky velkému nadšení pro sokolskou myšlenku se již o rok později, tedy roku 1985 mohlo konat první veřejné cvičení, které se uskutečnilo v roce 1895 na zahradě bratra Josefa Hromádky, vedle dnešní hasičské zbrojnice.
Již v roce 1896 byla postavena sokolovna (která pozdějí prošla mnoa úpravami). Rok poté zahájil svou činnost divadelní kroužek. V období I. světové války byla naše jednota rozpuštěna.

Činnost byla obnovena roku 1918 a jednota čítala 132 členů. Opět se začalo hrát a cvičit. Sokol Hodslavice zažíval "zlatá léta". Ročně bylo uvedeno 4 až 6 divadelních představení, pořádaly se hudební večery, plesy a každoročně se konalo veřejné cvičení až do roku 1941, kdy nacisté činnost Sokola zakázali. Organizace byla obnovena krátce po osvobození, 26. 5. 1945. Řady Sokola Hodslavice čítaly v té době rekordních 400 členů (tedy každého pátého obyvatele obce). Sokol byl opět na vrcholu. Ne však na dlouho.

Roku 1948 došlo nástupem komunismu ke sloučení tělocvičných jednot a spolků. Pro Sokol to znamenalo jediné - opět zastavit činnost. Tentokrát ovšem na dlouhých 43 let. Když jsme se na jaře roku 1991 sešli k obnovení činnosti Sokola Hodslavice, nezbylo z úspěšných let téměř nic. Pouze sokolovna, přestavěná na kino a hřiště. Generace zakládajících členů dávno odešla a zmizely i tradice v podobě pořádání plesů a veřejných cvičení. Začínali jsme tedy znovu, ovšem za mnohem těžších podmínek.

Od té doby uplynulo již 13 let a v Sokole jsme udělali kus práce. Kromě tradičních svičebních hodin (kterých máme pět do týdne), jsme rozvinuli další aktivity. V novodobé historii jsme uspořádali čtyři úspěšná veřejná cvičení na sokolském hřišti (v r. 1994, 1996, 2000 a 2002), zúčastnili jsme se dvou všesokolských sletů v Praze (r. 1994 - účast 18 cvičenců a v r. 2000 - účast 46 cvičenců) a dalších sokolských setkání (Č. Budějovice, Liberec, Brno, Kroměříž, Bydgoszcz - Polsko, Praha - Sokolgym aj.). Letos máme před sebou dvě velké akce. V červnu se chystáme do Brna na Sokolské Brno, v červenci pak vystoupí naše ženy ve slovenské Skalici na tamních sokolských slavnostech. Pro děti chystáme letní tábor, letos již 9. ročník, který se uskuteční na zámku Plumlov. Každoročně pořádáme akce pro ženy (Den pro ženu v tělocvičně ZŠ, Víkend pro ženy - chata Jelenovská), vycházky do přírody (vítání jara, novoroční pochod aj.) a cyklistické výlety. Do budoucna se chceme také zaměřit na pořádání kulturních akcí či besed.

V období 1991 až 2002 vykonávala obětavě funkci starostky Sokola ing. Libuše Palacká, od roku 2002 byla starostkou Bc. Ivana Šimková. Od roku 2007 je ve funkci starostky Věra Mičková. Výbor pracuje ve složení  Věra Mičková, Růžena Holeňová, Eliška Janská, Dana Sulovská, Vlastimil Socha starší, ing. Marie Ježková, od roku 2010 Dana Kudělková a Hana Bačková. V Sokole také úspěšně pracují naše cvičitelky: Věra Mičková (ženy, rodiče a děti), Růžena Holeňová (ženy - zdravotní cvičení), Alena Špalková, Irena Vytejčková, Eliška Janská (mladší a starší žactvo) a Dana Sulovská (jóga). V současnosti má Sokol Hodslavice 75 členů a věříme, že do budoucna jejich počet poroste.
Významná data:

1896 - postavena Sokolovna

1907 - počaly cvičit v Hodslavicích ženy

1908 - k Sokolovně přistaveno jeviště se šatnou

1914 - první světová válka, činnost ustává. V roce 1916 je na vojně přes padesát členů. Česká obec sokolská rozpuštěna - necivčí se

1917 - zahajuje činnost sokolský tamburášský kroužek

1918 - vznik československého státu - tělocvičná a kulturní činnost opět zahájena. Jednota má koncem roku 1918 132 členů

1919 - na náměstí v Hodslavicích zasazena Lípa svobody

1920 VII. slet v Praze, sletu se zúčastnilo 21 členů

1921 - Na veřejném cvičení cvičilo 52 mužů, 32 žen, 34 dorostu, 31 žáků a 24 žáčky. Byla sehrána opera Viléma Blodka "V studni"

1922 - od paní Havlíčkové zakoupeno dnešní Sokolské cvičiště za 7.500,-Kč
V sokolovně uspořádáno první kinomatografické představení soukromou spolčeností.

1923 - v Sokolovně zřízena čítárna a je založen lyžařský odbor

1926 - Župa Valašská dává podnět ke stavbě Palackého pamětní školy v Hodslavicích. VII. všesokolského sletu se zúčastnilo 35 členů jednoty. Usneseno zřízení kina v Sokolovně

1927 - ustaven odbor turistiky a sportovní

1930 - ustaven ženský sokolský pěvecký kroužek

1931 - nacvičena opereta "Tulák"

1934 - byl pořádán večer hudby a zpěvu - účinkovaly sokolské pěvecké sbory a tamburášský sokolský spolek

1935 - děti sehrály divadelní hru " Pohádky zimního večera"

1936 - do kina zakoupena zvuková promítací aparatura

1939 - koncem dubna má jednota 220 členů
v červenci za velké účasti občanů - prodáno 545 vstupenek. Proběhlo poslední veřejné cvičení. Krátce na to byl vydán zákaz konání veřejných cvičení, průvodů a proslovů

1940 - všechny složky Sokola cvičí v tělocvičně Palackého pmětní školy. Zákaz všech zábav a nošení sokolských stejnokrojů a nápisů

1941 - dne 4.dubna se v Hodslavicích konala poslední schůze výboru Sokola.
15. dubna byla nacistickými okupanty činnost Sokola zakázána, účetní knihy a nemovitosti byly zabaveny. Zápisy z výborových schůzí od založení v roce 1894 byly uschovány

1945 - 26. května byla v Hodslavicích opět zahájena sokolská činnost ve svobodné republice. Čtvrtého června se konala valná hromada a byl zvolen nový výbor Sokola. 11. září zahájilo činnost "Kino Sokol Hodslavice" filmem "Počestné paní Pardubické"

1946 - prohlášení české obce sokolské

1947 - k účasti na XI. sletu se zúčastnilo 90 mužů, 65 žen, 44 dorostu a 20 žatstva. Při sokolském sletu v Hodslavicích na školním hřišti byla cvičena sletová prostná za velké účasti cvičících i veřejnosti

1948 - založen tenisový odbor Sokola. Z nařízení akčního výboru 12. dubna, musel být ustanoven akční výbor Sokola z členů výboru doplněný o nové členy z roku 1947, ale s členy KSČ
krátce po sletu v roce 1948 byl celý výbor Sokola předvolán na místní národní výbor do schůze akčního výboru a výbor byl rozpuštěn. Další činnost Sokola v Hodslavicích byla jako nežádoucí zastavena. Koncem roku měl Sokol Hodslavice čtyřista členů.

Členové hodslavského Sokola se jen těžko smiřují s touto násilnou nečinnosti a proto v roce 1953 přistupuje většina mladých členů za členy Základní organizace Svazu požární ochrany, k požárníkům přešel též sokolský divadelní kroužek.

1991 - 1. července byla v Hodslavicích znovu obnovena činnost Sokola. Sokolský majetek z roku 1948 byl jednotě vrácen a pozůstává. Koncem roku 1991 měl Sokol Hodslavice 68 členů.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice
Hodslavice 230
742 71 Hodslavice
Česko (CZ)

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hodslavice.cz

AKTUALIZACE: Oleg Janský (Obec Hodslavice) org. 153, 22.03.2010 v 21:14 hodin

[nahoru]Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule