Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Opravné prostředky

Obec Bravantice
 1. Místo, lhůty a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel , která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
 2. Proti rozhodnutí starosty o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to poštou nebo přímo zastupitelstvu obce podáním na OÚ.

  Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání starosta obce.

  Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech přenesené působnosti obce, rozhoduje o odvolání Okresní úřad Nový Jičín. Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 30 dnů od doručení odvolání postoupí.

  Starosta obce, resp. Okresní úřad Nový Jičín rozhodne o odvolání. V tomto svém rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. OÚ je tímto právním názorem vázán.

  Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví.
 3. Lhůty
 4. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

  Jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informaci, či nevydal rozhodnutí, že žádosti nevyhoví, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
  Informace se neposkytují v případech, kdy se týkají:
  • ochrany utajovaných skutečností (§ 7 zákona),
  • ochrany osobnosti a soukromí (§ 8 zákona),
  • ochrany obchodního tajemství (§ 9 zákona),
  • ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10 zákona),
  • jiných omezení práva na informace, i když se týkají jen bezprostřední činnosti OÚ (§ 11 zákona)
  • Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.
  Omezení poskytnutí informace:
  • informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům,
  • nformace dosud nerozhodnuté,do doby ukončení rozhodnutím v dané věci,
  • informace od třetích osob,
  • informace, které jsou předmětem ochrany duševního vlastnictví.
  DALŠÍ INFORMACE: Bravantice
  Zveřejněno 11.04.2003 v 11:43 hodin

[nahoru]Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule