Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování

Obec Bravantice
 • vyhl. č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících,
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích,
 • zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
 • zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení,
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
 • vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a o dokladech k přidělení čísel,
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách,
 • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
 • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení,
 • zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
 • zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti,
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
 • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
 • zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 • nař. vlády ČR 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů,
 • zák. č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon),
 • zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
 • zák. č. 40/1964, občanský zákoník,
 • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
 • zák. č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).
 • zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
DALŠÍ INFORMACE: Bravantice
Zveřejněno 11.04.2003 v 12:04 hodin

[nahoru]Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule